Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas ‘Miesto taryba’


Savivaldybėje

Šiandien vienas iš Šiaulių miesto laikraščių paskelbė “naujieną” – savivaldybės administracijos direktorius gali būti pakeistas.

Kaip Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas atsakingai pareiškiu, kad šis klausimas nebuvo svarstomas nei mūsų frakcijos, nei koalicijos posėdžiuose. Jo net niekas nesiūlė svarstyti. 

Darbas savivaldybės administracijoje nėra lengvas – miestą valdo 5 partijų koalicija, dar dvi partijos dirba opozicijoje, miesto biudžeto ištekliai lyginant su ankstesniais metais ne dėl vietinės valdžios kaltės yra menki. O ir tas pats biudžetas tik baigia pasivyti atsilikimą.  Infliacijos spiralė verčia vis didinti ir didinti savivaldybės įmonių kainas.  Padidėjusias kainas moka ne tik gyventojai, bet ir visos savivaldybės organizacijos – darželiai, mokyklos ir t.t. 

Iš patirties žinau, kad bet koks geras darbas miestui, jo gyventojams, gali būti padarytas tik iniciatyvaus, energingo administracijos darbo dėka. Tarybos nariai gali tik perteikti miesto visuomenės lūkesčius, paspausti centrinę valdžią dėl finansavimo. Geriausiu atveju pasiūlyti naujų idėjų, o jas įgyvendinti turi savivaldybės tarnautojai.

Todėl labai dažnai dėl nesėkmių yra kaltinami  administracijos vadovai. Ar tie kaltinimai pagrįsti?

Rimundas Domarkas turi didelę administratoriaus darbo patirtį. Yra vadovavęs Šiaulių apskričiai, Šiaulių rajono savivaldybei. Tuo tarpu jo pavaduotojams šis darbas yra naujas. Tačiau jie jauni ir jų kompetencija greitai kyla, todėl turime pagrindo tikėtis, kad ši savivaldybės vadovų komanda yra pajėgi vykdyti jai pavestas užduotis.   

  

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis

Šiandien Sąjūdžio gimimo diena!

Sveikinu bendražygius ir visus šiauliečius!

Tai diena kai mes pabudome. Ir kėlėmės. Ir keliamės. Ir tikiu, kad prisikelsime. Ir mūsų valstybė, ir mes, jos piliečiai. Tik būkime kantrūs, būkime pakantūs, būkime sąžiningi ir drąsūs. Kaip tada, prieš 20 metų.

Drįstu jungtis su Sąjūdžio pirmeiviais, nes priklausiau antrąjai Sąjūdžio bangai. Susikūrus iniciatyvinei grupei Vilniuje reikėjo tai padaryti kiekviename mieste, kiekvienoje įmonėje. Ir taip aš tapau Sąjūdžio grupės seniūnu Šiaulių namų statybos kombinate. Įkalbėtas jau anapilin iškeliavusio inžnieriaus Algio Liugo. Tik dabar suprantu kaip gerai jis jau tada suprato Sąjūdžio misiją.

Ir ėmėmės darbo – mitingų organizavimas, parašų rinkimas, dalyvavimas rinkimuose vaikštant po namus ir butus, tai darbas, kurį darėme. Iš širdies. O kadangi aplink buvo daug pagalbininkų, rėmėjų todėl tas darbas sekėsi. Sąjūdžio buvau pastūmėtas kandidatuoti į Šiaulių miesto taryba, Sąjūdžio dėka tapau Šiaulių miesto tarybos nariu.

Pilną tarybos narių sąrašą galite rasti čia.

Vienas iš pirmųjų Sąjūdžio uždavinių buvo daugpartinės sistemos sukūrimas. Todėl aš, suagituotas Vytenio Andriukaičio, kartu su kitais šiauliečiais ėmės kurti Lietuvos socialdemokratų partiją. Mane į kandidatus iškėlė formaliai dar nesusikūrusi LSDP. Partijos steigiamasis suvažiavimas vyko jau po rinkimų. O aš nuo rugsėjo mėn. pradėjau dirbti savivaldybėje, todėl partijos formaliu nariu netapau. Laikiausi nuomonės, kad valdininkams nedera priklausyti partijai. Nors tuo metu galioję įstatymai nedraudė būti tarybos nariu ir dirbti savivaldybės administracijoje.

Tik išėjęs iš darbo savivaldybės administracijoje 2001 metais įstojau į Tėvynės sąjungą. Nes LSDP jau buvo “suvalgyta” buvusios Komunistų partijos.       

         

Industrinis parkas

Kartu su kitais klausimais iš kurių sunkiausi yra susiję su kainų didinimu – atliekų tvarkymas, šilumos kaina ir kt., savivaldybėje svarstomi ir atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus atrenkami verslo subjektai, norintys įsikurti parke. 

Administracijos pateiktame projekte yra šie kriterijai:

Planuojamų investicijų, tenkančių 1 ha išsinuomoto ploto, dydis iki veiklos pradžios;
Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) naujų darbo vietų specialistams skaičius, atitenkantis vienam išnuomoto sklypo hektarui;
Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) darbo vietų; Šiaulių universiteto studentams/absolventams skaičius;
Verslo plano pagrįstumas;
Numatoma veiklos pramoniniame parke pradžia;
Naujos įrangos panaudojimas gamyboje;
Eksporto dalis gaminamoje produkcijoje;
Gamybos perkėlimas į Pramoninį parką iš miesto teritorijų, kuriose Savivaldybė siekia įgyvendinti svarbius projektus.

Tačiau tarybos nariai svarstydami šį klausimą komitetuose linkę apsiriboti tik pirmais dviem bei paskutinioju kriterijais. Papildomai siūloma įrašyti kriterijų dėl naudojimosi Šiaulių oro uostu. Kriterijų apie naujai sukurtas darbo vietas siūloma supaprastinti ir kalbėti tik apie darbo vietas apskritai, atsisakant vertinti darbo vietas specialistams.

Mano nuomone, mes turėtume siekti, kad industriniame parke atsirastų kuo daugiau vietų brangiai apmokamiems specialistams. Taip pat reikėtų reikalauti, kad įmonės kuo daugiau savo produkcijos eksportuotų. 
 

Klausimo dėl amfiteatro svarstymas miesto taryboje

Sprendimo projektą pristatė Turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Skurkis.

Pasisakė K. Šavinis, A. Šedžius, A. Augutienė, Z. Buivydas, J. Sartauskas, L. Strazdauskas, A. Kavaliauskienė, M. Stakvilevičius, S. Grigaliūnas, V. Juškus.

Žodis buvo suteiktas Seimo nariui Valentinas Mazuroniui.

Jo pasisakymo pagrindinė mintis buvo, jog arklys buvo pastatytas prieš arklį. Todėl sprendimas turi būti sutabdytas ir pradėtas koncepsijos parengimas aktyviai dalyvaujant visuomenei.

Pasisakiau ir aš. Ankstesnis sprendimas dėl koncesijos buvo klaida. Todėl valdanti koalicija siūlo jį sustabdyti.

Tik man keista Seimo nario, partijos “Tvarka ir teisingumas” vieno iš lyderių pozicija, kuri skiriasi nuo frakcijos miesto taryboje pozicijos. Ši frakcija kartu su socialiberalais niekaip nesutiko su tuo, kad sprendimo projekte, jo pavadinime,  būtų aiškiai pasakyta, jog stabdomas sausio 31 dieną  priimtas sprendimas. Ir dėl to, kad sprendimas būtų sustabdytas, jie koalicijos posėdyje sutiko tik tarybos  posėdžio išvakarėse. Iki tol jie laikėsi pozicijos, kad sprendimas neturi būti sustabdytas.  

Kalbėjo ir vyriausybės atstovas, buvęs meras, atstovavęs socialdemokratų partiją. Jis yra parašęs miesto tarybai teikimą panaikinti 2007 m. sausio 31 dienos sprendimą “Dėl pritarimo koncesijai”. Todėl jis primygtinai reikalavo ne stabdyti sprendimą, bet jį panaikinti.

20 balsų “už” sprendimo projektas buvo priimtas. Jį palaikė ir mūsų frakcijos 4 nariai. Nebalsavo tik Aldona Augutienė, kuri nepritarė sprendimo priėmimui, todėl jos nuomone ji neturi pagrindo stabdyti to kam nepritarė.

Aš galvoju, jog savivaldybei pavyks sudaryti darbo grupę, kuri sugebės įvertinti visuomenės nuomonę ir pasiūlyti tarybai sprendimus, kuris tenkins visuomenės poreikius.

Jei parengtai koncepsijai pritars kokia nors privati struktūra ir koncesijos pagrindu imsis ją įgyvendinti, savivaldybei liks tik džiaugtis. Sutaupytas lėšas bus galima skirti kitiems savivaldybės projektams. Jei neatsiras, tikėkimės jog reikalingas lėšas pavyks rasti miesto biudžete.

    

      

Amfiteatras

Pristatau koalicijos parengtą sprendimo projektą dėl amfiteatro koncesijos. Dėl jo dar šį vakarą, t.y. tarybos posėdžio išvakarėse, bus diskutuojama.

Aš, tikiuos ir TS frakcija, šiam sprendimui pritarsiu. Nors man nepatinka jo pavadinimas. Aš suprantu, kad miesto tarybo priimdama sprendimą suklydo. Todėl reiktų tai pripažinti ir sprendimą sustabdyti. Ir tai pasakyti jau sprendimo pavadinime.

Bet toks sprendimas yra žymiai geriau, nei apsimesti stručiais ir sukišus galvas į smėlį, leisti įvykiams plėtotis neprognozuojama tėkme.    

Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DARBO GRUPĖS LAUKO AMFITEATRO VILNIAUS G. 153A, ŠIAULIUOSE, TOLESNIO PANAUDOJIMO MIESTO VISUOMENĖS POREIKIAMS KONCEPCIJAI APSVARSTYTI SUDARYMO

 

2008 m. vasario 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 49 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto visuomenės nuomonę, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2008 m. kovo 21 d. sudaryti darbo grupę lauko amfiteatro Vilniaus g. 153 A, Šiauliuose, renovavimo ir tolesnio jo panaudojimo miesto visuomenės poreikiams koncepcijai apsvarstyti ir skelbti viešą konkursą geriausiems šiuo požiūriu pasiūlymams atrinkti.

2. Skirti 18 tūkst. litų trijų geriausių pasiūlymų dėl amfiteatro renovavimo ir tolesnio jo panaudojimo miesto visuomenės poreikiams autoriams premijuoti.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių darbo grupės išvadas pateikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki 2008 m. lapkričio 28 d.

4. Sustabdyti 2008 m. sausio 31 d. sprendimo T-23 „Dėl pritarimo koncesijai” galiojimą, kol darbo grupės išvados bus pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ir dėl jų priimtas sprendimas.

Savivaldybės meras

Vis dar Amfiteatras…

Trečiadienį valdančioji koalicija toliau svarstė klausimą ką daryti su amfiteatru. Tiksliau, su sprendimu, kuris buvo priimtas sausio mėn. tarybos posėdyje.

Deja, valdančios daugumos dauguma mąstančių miesto piliečių balso dar neišgirdo. Jiems vis dar atrodo, kad sprendimas geras ir jo keisti nereikia.

Aš manau kitaip. Džiaugiuosi, kad ir miesto meras Genadijus Mikšys mano panašiai. Tikimės, kad iki tarybos posėdžio vasario pabaigos pavyks įtikinti kolegas (taip pat ir TS frakcijoje), kad sprendimas buvo skubotas ir reikia jį esmingai taisyti.

Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus pareiškimas

TĖVYNĖS SĄJUNGOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS TARYBA

                                                                                     PAREIŠKIMAS

DĖL AMFITEATRO KONCESIJOS

Šiauliai

2008-02-07

Šiaulių miesto savivaldybės taryba sausio 31 d. priėmė sprendimą pritarti lauko amfiteatro Vilniaus gatvėje koncesijai. Miesto visuomenės reakcija rodo, kad sprendimas nebuvo pakankamai viešai apsvarstytas ir pagrįstas.

Reaguodami į Šiaulių miesto visuomenės nuomonę pareikštą žiniasklaidoje, viešose akcijose ir piketuose siūlome koalicijai artimiausiu metu sudaryti darbo grupę, į kurią būtų pakviesti ir visuomenės atstovai (visuomeninių organizacijų, verslininkų, universiteto, architektų tarpo). Ši grupė, išklausiusi miesto piliečių nuomonę, bendruomenių atstovų pozicijas, įvertinusi visas pateiktas pastabas, komentarus bei pasiūlymus, parengtų Amfiteatro rekonstrukcijos viziją.

Remiantis šia vizija būtų rengiamos sąlygos koncesijai ar ieškomi kiti Amfiteatro sutvarkymo finansavimo šaltiniai.

Mūsų pagrindinis tikslas, kad miesto centre įkurtas amfiteatras taptų patrauklia, gyva, tvarkinga ir visiems miesto gyventojams prieinama vieša vieta.

 

Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas                                              Jonas Bartkus

Koalicijos egzaminas prasidėjo…

“pritarti lauko amfiteatro, esančio Vilniaus g. 153A, Šiauliuose, koncesijai”

Diskusija dėl tokios sprendimo formuluotės privertė kiekvieną tarybos narį atsakingai apsispręsti. Galimybės buvo trys – pritarti, nepritarti arba neateiti į tarybos posėdį.

Tiesa socialdemokratai išėjo protestuodami. Tai ketvirtas variantas.

Vertinant šį sprendimą, jo formuluotę, galime manyti, kad taryba turės dar ne vieną sprendimą padaryti, kol bus įvykdytas vienoks ar kitoks scenarijus – nustatyti koncesijos sutarties sąlygas, skelbti konkursą, galų gale įpareigoti ką nors pasirašyti sutartį.

Sutikdamas su prof. G. Mažeikio tarybos posėdyje išsakytomis mintimis, noriu pasakyti, kad iniciatyva imtis veiklos anfiteatre buvo žinoma nuo pat pavasario.

Klausimas – kas trukdė iniciatoriams per visą tą laiką pravesti diskusijas, paskelbti idėjos konkursą ar atlikti kitus demokratiniai visuomenei būtinus veiksmus, kad išsiaiškinti kokio anfiteatro reikia miestiečiams? O tada įvertinus finansines galimybes imtis tokio ar kitokio sprendimo.
Iniciatorių, kaip suprantu, yra mažiausiai 17. Mažiausiai devynios pareigybės (meras, dvi vicemerės, adm. direktorius, du jo pavaduotojai, du patarėjai ir tarybos sekretoriato vadovas) yra nuolat dirbantys ir gaunantys atlyginimus. Mano didžiausias priekaištas yra būtent jiems. Be jokių viešų diskusijų sprendimo projektas atsirado taryboje.

Atrodytų egzaminas įvyko. Drįstu nesutikti. Egzaminas tik prasidėjo. Sunkus egzaminas. Reiks jį laikyti demokratėjančios, pilietiškai aktyvios visuomenės akivaizdoje.
Toks egzaminas yra žymiai sunkesnis nei patenkinti vieno ar kitos stipraus rėmėjo interesus. O gal priešingai. Jis paprastas, kai pakanka sąžinės ir noro išgirsti visuomenės balsą.

p.s. aš savo balso “už” neatidaviau. Susilaikiau.

Straipsnis Siauliaiplius savaitrašyje

Miesto biudžeto projektas

Šią savaitę miesto taryba svarstys miesto biudžeto projektą 2008 metams.

Biudžeto pajamos didėja 20 proc. – iki  269048,7 tūkst. litų.

Nežiūrint tokio augimo, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui subalansuoti biudžetą buvo labai sunku, kadangi Seimas ir Vyriausybė yra davusi daug pažadų atlyginimų didinimui. Todėl visas biudžeto prieaugis būtent ir atitenka atlyginimų padidinimams.

Viskas būtų labai gerai, jei įvykdžius tuos įpareigojimus, nepasirodytų, kad savivaldybės administracijai atlyginimai auga 29 proc., o kitiems (mokytojams, soc. sferos darbuotojams) nuo 11 iki 14,3 proc.

Tėvynės sąjungos su tuo nesutinka ir siūlo dalį lėšų iš asignavimų administracijai skirti kultūros, nevyriausybinių organizacijų ir kitoms programoms.

Bandysime dėl to susitarti su koalicijos parneriais ir tarybos posėdyje atlikę korekcijas, ketvirtadienį patvirtinti biudžetą.

Miesto tarybos posėdžio darbotvarkė

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ2008 m. sausio 31 d.
Šiauliai

13.00 val. – 14.30 val.

1. Dėl 2008-2010 metų Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Rasa Macienė.
2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2008 metų sąmatos patvirtinimo. Pranešėja – Kazimiera Daujotienė.
4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Šiaulių miesto strateginės plėtros tarybos sudarymo” pakeitimo. Pranešėja – Rasa Macienė.
5. Dėl pritarimo įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės nakvynės namų projektą. Pranešėja – Rasa Macienė.
6. Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų ir jų skaičiavimo metodikos patvirtinimo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-423 „Dėl pirties paslaugų organizavimo” pakeitimo. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
9. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio. Pranešėjas – Stanislovas Gurėjevas.
10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo. Pranešėja – Violeta Damskienė.
11. Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovams. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
12. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto kultūros centro reorganizavimo. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
13. Dėl pritarimo projekto „Bibliotekos pažangai” įgyvendinimui. Pranešėja – Patricija Bielskienė.
14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų sporto mokyklų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir personalinio priedo Kūno kultūros mokyklos direktoriui. Pranešėjas – Kęstutis Petraitis.
15. Dėl personalinių priedų socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovams. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.
16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2008 m. socialinių paslaugų plano. Pranešėja – Rita Blauzdavičienė.
17. Dėl pritarimo steigti viešąją įstaigą Šiaulių psichikos sveikatos centrą. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
18. Dėl pagalbos asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
19. Dėl priedo skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
20. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutartims. Pranešėja – Jolanta Stirbienė.
21. Dėl kasmetinių atostogų merui suteikimo. Pranešėja – Dovilė Žukauskienė.
22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl kasmetinių atostogų merui ir mero pavaduotojai suteikimo” pakeitimo. Pranešėja – Dovilė Žukauskienė.
Pertrauka 14.30 val. – 15. 00 val.
15.00 val. – 16. 30 val.

23. Dėl gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimo bei pardavimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
24. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo” pakeitimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
25. Dėl pritarimo koncesijai. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
26. Dėl turto perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
27. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis.
28. Dėl gatvės pavadinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
29. Dėl Šiaulių miesto centrinio parko teritorijos detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
30. Dėl žemės sklypo Dvaro g. 135, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
31. Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 96P, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
32. Dėl žemės sklypų Žemaitės g. 108A, Žemaitės g. 108B ir Žemaitės g. 108C , Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
33. Dėl žemės sklypo Gumbinės g. 143, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
34. Dėl žemės sklypo Darkiemo g. 7, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
35. Dėl žemės sklypų Žuvininkų g. 37D ir Žuvininkų g. 37E, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
36. Dėl žemės sklypų Vairo g. 22 ir Vairo g. 24, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
37. Dėl žemės sklypo Pramonės g. 12, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
38. Dėl žemės sklypo Rėkyvos g. 26E, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
39. Dėl teritorijos Rėkyvos g. 21, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo.
40. Dėl žemės sklypo Bačiūnų g. 22A-11A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
41. Dėl žemės sklypo Radviliškio g. 39, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
42. Dėl žemės sklypo Sprudeikos g. 46, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
43. Dėl žemės sklypo Javų g. 89A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
44. Dėl teritorijos Pročiūnų g. 14, 16, 16A, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
45. Dėl teritorijos Mėlynių g. 2A, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
46. Dėl teritorijos Architektų g. 1, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
47. Dėl teritorijos tarp S.Daukanto ir Žemaitės gatvių bei teritorijos prie Javų gatvės Šiauliuose, detaliųjų planų rengimo. Pranešėjas – Algimantas Jukna.
48. Dėl kvartalo tarp Vilniaus g., Salantų g., Aušros alėjos ir Kaštonų alėjos detaliojo plano koregavimo. Pranešėja – Rasa Budrytė.
49. Dėl žemės sklypo Serbentų g. 29A pirkimo. Pranešėja – Rasa Budrytė.
50. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-951 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo koordinavimo ir priežiūros darbo grupės” pakeitimo. Pranešėja – Rasa Budrytė.
51. Kiti klausimai.
Savivaldybės meras Genadijus Mikšys

Vanda Vaitiekūnienė, tel. 596 301