Jonas Bartkus

Šiaulių miesto politiko blogas

Archyvas vasaris, 2008


Sibiro Alma Mater. Dimicandum!

Rytoj, kovo 1 dieną, Šiaulių universiteto Baltojoje salėje bus pristatyta nauja knyga  “Sibiro Alma Mater. Dimicandum!”. Sudarytojas – Romualdas Baltutis

Leidinyje pateikiami tremtinių prisiminimai apie tai, kaip jie, būdami toli nuo tėvynės, kęsdami badą, šaltį, išgyvendami artimųjų netektis, prievartą, siekė mokslo ir tikėjo Lietuvos laisve.
Knygos pabaigoje pristatomi dabartinės Lietuvos vaikų, dalyvavusių rašinių konkurse “Noriu būti Lietuvos šviesuoliu”, darbai.
Tai jau antroji “Sibiro Alma Mater” knyga. Antrosios knygos autorių kontingentas platesnis, politiniai kaliniai, partizanai, pabėgėliai nuo sovietinės prievartos į Vakarus ir kt. 80 autorių darbuose atsispindi jų nelengvas kelias į mokslą atšiaurioje Rusijos gilumoje.

Šioje knygoje yra mano pusseserės dukros Lauros Agintaitės rašinys, kuriame ji pasakoja apie mano senelių (kartu ir mano mamos) Vismantų iš Šilutės rajono Palendrių kaimo kelią į tremtį. 

1948 metais gegužės 25 dieną senelė Marijona Vismantienė su vaikais buvo ištremta. Birželio 18 dieną jie atsidūrė Krasnojarsko krašte prie Angaros (Artiugino gyvenvietė). Senelis tuo metu jau kalėjo Sibiro kalėjime.      

Klausimo dėl amfiteatro svarstymas miesto taryboje

Sprendimo projektą pristatė Turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Skurkis.

Pasisakė K. Šavinis, A. Šedžius, A. Augutienė, Z. Buivydas, J. Sartauskas, L. Strazdauskas, A. Kavaliauskienė, M. Stakvilevičius, S. Grigaliūnas, V. Juškus.

Žodis buvo suteiktas Seimo nariui Valentinas Mazuroniui.

Jo pasisakymo pagrindinė mintis buvo, jog arklys buvo pastatytas prieš arklį. Todėl sprendimas turi būti sutabdytas ir pradėtas koncepsijos parengimas aktyviai dalyvaujant visuomenei.

Pasisakiau ir aš. Ankstesnis sprendimas dėl koncesijos buvo klaida. Todėl valdanti koalicija siūlo jį sustabdyti.

Tik man keista Seimo nario, partijos “Tvarka ir teisingumas” vieno iš lyderių pozicija, kuri skiriasi nuo frakcijos miesto taryboje pozicijos. Ši frakcija kartu su socialiberalais niekaip nesutiko su tuo, kad sprendimo projekte, jo pavadinime,  būtų aiškiai pasakyta, jog stabdomas sausio 31 dieną  priimtas sprendimas. Ir dėl to, kad sprendimas būtų sustabdytas, jie koalicijos posėdyje sutiko tik tarybos  posėdžio išvakarėse. Iki tol jie laikėsi pozicijos, kad sprendimas neturi būti sustabdytas.  

Kalbėjo ir vyriausybės atstovas, buvęs meras, atstovavęs socialdemokratų partiją. Jis yra parašęs miesto tarybai teikimą panaikinti 2007 m. sausio 31 dienos sprendimą “Dėl pritarimo koncesijai”. Todėl jis primygtinai reikalavo ne stabdyti sprendimą, bet jį panaikinti.

20 balsų “už” sprendimo projektas buvo priimtas. Jį palaikė ir mūsų frakcijos 4 nariai. Nebalsavo tik Aldona Augutienė, kuri nepritarė sprendimo priėmimui, todėl jos nuomone ji neturi pagrindo stabdyti to kam nepritarė.

Aš galvoju, jog savivaldybei pavyks sudaryti darbo grupę, kuri sugebės įvertinti visuomenės nuomonę ir pasiūlyti tarybai sprendimus, kuris tenkins visuomenės poreikius.

Jei parengtai koncepsijai pritars kokia nors privati struktūra ir koncesijos pagrindu imsis ją įgyvendinti, savivaldybei liks tik džiaugtis. Sutaupytas lėšas bus galima skirti kitiems savivaldybės projektams. Jei neatsiras, tikėkimės jog reikalingas lėšas pavyks rasti miesto biudžete.

Amfiteatras

Pristatau koalicijos parengtą sprendimo projektą dėl amfiteatro koncesijos. Dėl jo dar šį vakarą, t.y. tarybos posėdžio išvakarėse, bus diskutuojama.

Aš, tikiuos ir TS frakcija, šiam sprendimui pritarsiu. Nors man nepatinka jo pavadinimas. Aš suprantu, kad miesto tarybo priimdama sprendimą suklydo. Todėl reiktų tai pripažinti ir sprendimą sustabdyti. Ir tai pasakyti jau sprendimo pavadinime.

Bet toks sprendimas yra žymiai geriau, nei apsimesti stručiais ir sukišus galvas į smėlį, leisti įvykiams plėtotis neprognozuojama tėkme.    

Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DARBO GRUPĖS LAUKO AMFITEATRO VILNIAUS G. 153A, ŠIAULIUOSE, TOLESNIO PANAUDOJIMO MIESTO VISUOMENĖS POREIKIAMS KONCEPCIJAI APSVARSTYTI SUDARYMO

 

2008 m. vasario 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 49 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto visuomenės nuomonę, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2008 m. kovo 21 d. sudaryti darbo grupę lauko amfiteatro Vilniaus g. 153 A, Šiauliuose, renovavimo ir tolesnio jo panaudojimo miesto visuomenės poreikiams koncepcijai apsvarstyti ir skelbti viešą konkursą geriausiems šiuo požiūriu pasiūlymams atrinkti.

2. Skirti 18 tūkst. litų trijų geriausių pasiūlymų dėl amfiteatro renovavimo ir tolesnio jo panaudojimo miesto visuomenės poreikiams autoriams premijuoti.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių darbo grupės išvadas pateikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki 2008 m. lapkričio 28 d.

4. Sustabdyti 2008 m. sausio 31 d. sprendimo T-23 „Dėl pritarimo koncesijai” galiojimą, kol darbo grupės išvados bus pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ir dėl jų priimtas sprendimas.

Savivaldybės meras

Su Vasario 16-ąja!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Lietuvos valstybės himnas
(Tautiška giesmė)

Vis dar Amfiteatras…

Trečiadienį valdančioji koalicija toliau svarstė klausimą ką daryti su amfiteatru. Tiksliau, su sprendimu, kuris buvo priimtas sausio mėn. tarybos posėdyje.

Deja, valdančios daugumos dauguma mąstančių miesto piliečių balso dar neišgirdo. Jiems vis dar atrodo, kad sprendimas geras ir jo keisti nereikia.

Aš manau kitaip. Džiaugiuosi, kad ir miesto meras Genadijus Mikšys mano panašiai. Tikimės, kad iki tarybos posėdžio vasario pabaigos pavyks įtikinti kolegas (taip pat ir TS frakcijoje), kad sprendimas buvo skubotas ir reikia jį esmingai taisyti.

Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus pareiškimas

TĖVYNĖS SĄJUNGOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS TARYBA

                                                                                     PAREIŠKIMAS

DĖL AMFITEATRO KONCESIJOS

Šiauliai

2008-02-07

Šiaulių miesto savivaldybės taryba sausio 31 d. priėmė sprendimą pritarti lauko amfiteatro Vilniaus gatvėje koncesijai. Miesto visuomenės reakcija rodo, kad sprendimas nebuvo pakankamai viešai apsvarstytas ir pagrįstas.

Reaguodami į Šiaulių miesto visuomenės nuomonę pareikštą žiniasklaidoje, viešose akcijose ir piketuose siūlome koalicijai artimiausiu metu sudaryti darbo grupę, į kurią būtų pakviesti ir visuomenės atstovai (visuomeninių organizacijų, verslininkų, universiteto, architektų tarpo). Ši grupė, išklausiusi miesto piliečių nuomonę, bendruomenių atstovų pozicijas, įvertinusi visas pateiktas pastabas, komentarus bei pasiūlymus, parengtų Amfiteatro rekonstrukcijos viziją.

Remiantis šia vizija būtų rengiamos sąlygos koncesijai ar ieškomi kiti Amfiteatro sutvarkymo finansavimo šaltiniai.

Mūsų pagrindinis tikslas, kad miesto centre įkurtas amfiteatras taptų patrauklia, gyva, tvarkinga ir visiems miesto gyventojams prieinama vieša vieta.

 

Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas                                              Jonas Bartkus

Amfiteatras

Žinoma susirinkime nebuvo išvengta diskusijos apie sprendimą dėl amfiteatro.

Kiekvienas kandidatas buvo klausiamas kokia jo pozicija.

Teko nemažai paprakaituoti…

Gaila, kad kai kas bando šią vietą sulyginti su eiliniu sklypu kad ir pačioje geriausioje miesto vietoje.

Tai ne sklypas. Tai – AMFITEATRAS!

Po susirinkimo

Šiandien, vasario 3 dieną, įvyko TS Šiaulių skyriaus susirinkimas.
Jame iškėlėme kandidatus į LR Seimą. Jais bus Vladas Damulevičius ir Igoris Strupeikis vienmandatėse apygardose. Aš ir Rimundas Domarkas sutikome būti įrašyti partijos rinkimų sąraše.

TS Šiaulių skyriaus susirinkimas

Vasario 3 dieną, sekmadienį, 14 valandą Šiaulių miesto savivaldybės salėje šaukiamas skyriaus susirinkimas.

Visų partijos narių dalyvavimas būtinas!

Koalicijos egzaminas prasidėjo…

“pritarti lauko amfiteatro, esančio Vilniaus g. 153A, Šiauliuose, koncesijai”

Diskusija dėl tokios sprendimo formuluotės privertė kiekvieną tarybos narį atsakingai apsispręsti. Galimybės buvo trys – pritarti, nepritarti arba neateiti į tarybos posėdį.

Tiesa socialdemokratai išėjo protestuodami. Tai ketvirtas variantas.

Vertinant šį sprendimą, jo formuluotę, galime manyti, kad taryba turės dar ne vieną sprendimą padaryti, kol bus įvykdytas vienoks ar kitoks scenarijus – nustatyti koncesijos sutarties sąlygas, skelbti konkursą, galų gale įpareigoti ką nors pasirašyti sutartį.

Sutikdamas su prof. G. Mažeikio tarybos posėdyje išsakytomis mintimis, noriu pasakyti, kad iniciatyva imtis veiklos anfiteatre buvo žinoma nuo pat pavasario.

Klausimas – kas trukdė iniciatoriams per visą tą laiką pravesti diskusijas, paskelbti idėjos konkursą ar atlikti kitus demokratiniai visuomenei būtinus veiksmus, kad išsiaiškinti kokio anfiteatro reikia miestiečiams? O tada įvertinus finansines galimybes imtis tokio ar kitokio sprendimo.
Iniciatorių, kaip suprantu, yra mažiausiai 17. Mažiausiai devynios pareigybės (meras, dvi vicemerės, adm. direktorius, du jo pavaduotojai, du patarėjai ir tarybos sekretoriato vadovas) yra nuolat dirbantys ir gaunantys atlyginimus. Mano didžiausias priekaištas yra būtent jiems. Be jokių viešų diskusijų sprendimo projektas atsirado taryboje.

Atrodytų egzaminas įvyko. Drįstu nesutikti. Egzaminas tik prasidėjo. Sunkus egzaminas. Reiks jį laikyti demokratėjančios, pilietiškai aktyvios visuomenės akivaizdoje.
Toks egzaminas yra žymiai sunkesnis nei patenkinti vieno ar kitos stipraus rėmėjo interesus. O gal priešingai. Jis paprastas, kai pakanka sąžinės ir noro išgirsti visuomenės balsą.

p.s. aš savo balso “už” neatidaviau. Susilaikiau.

Straipsnis Siauliaiplius savaitrašyje